s26071233 發表於 2018-6-7 01:06:42

雖然曙光都汁 但係官方係咪應該開個元氣舖黎追福人群


am14785236 發表於 2018-7-27 18:10:04

都汁啦,我都想開放所有野比以往咁多年黎玩過既玩家回味所有,好似我咁,每格一段時間一定會睇下曙光汁左未,2,3年前就覺得好神奇架啦,咁耐都仲係到所真係想你講既野開放所有

am14785236 發表於 2018-7-27 18:12:17

以前細細個單黎玩都用左成40分鐘單隻400幾MB既曙光GAME,當時速成都未識打,依加咁多年都有埋光纖幾秒單完,真係好有回憶架,哈哈
頁: [1]
查看完整版本: 雖然曙光都汁 但係官方係咪應該開個元氣舖黎追福人群