LaZyCaT 發表於 2023-10-20 02:05:03

有冇手足一到晚上12點就會卡住幾分鐘

如題

s26071233 發表於 2023-10-23 21:49:23

有 卡到hihi

小晴儿 發表於 2023-10-31 12:16:28

想問下係咪答正00:00左右就會LAG幾分鐘左右咁 {:qq02:}

s26071233 發表於 2023-10-31 22:20:06

小晴儿 發表於 2023-10-31 12:16 static/image/common/back.gif
想問下係咪答正00:00左右就會LAG幾分鐘左右咁

係 無錯 有時卡一分鐘有時兩分鐘 之後又正常返
頁: [1]
查看完整版本: 有冇手足一到晚上12點就會卡住幾分鐘